duminică, 11 septembrie 2011

Semnificatia Proscomidiei (II)


        
        Am văzut în articolul precedent că semnificatia principală a Proscomidiei constă în unirea jertfelor individuale ale credincioşilor, concretizate în darurile de pâine şi vin, în jertfa Bisericii şi recunoasterea acestei jertfe, prin pregătirea agnetului, ca fiind împărtăsire din jertfa lui Hristos. Ca urmare, alături de tema jertfei Mântuitorului şi în indisolubilă legătură cu aceasta, Proscomidia cuprinde în mod simbolic şi tema Bisericii ca împlinire a lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, asezarea pe Sfântul Disc, în jurul agnetului, a miridelor (părticelelor) scoase în cinstea Maicii Domnului şi a sfintilor precum şi spre pomenirea credincioşilor vii şi adormiti, ne dă o imagine intuitivă deosebit de relevantă a Bisericii - Trupul lui Hristos.

"De fată a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta"

        Mirida Maicii Domnului, mai mare decât celelalte miride, este asezată în dreapta agnetului arătând înalta demnitate a Sfintei Fecioare potrivit cuvintelor psalmistului repetate de preot: "De fată a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumusetată" (Ps. 44,11).
        Împărăteasa care stă de-a dreapta lui Dumnezeu este Maica Domnului căci ea L-a născut în chip de negrăit pe Hristos rămânând pururea Fecioară. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, este scara ce uneste cerul cu pământul pe care Iacov a văzut-o în vis (Fac. 28,12) pentru că din ea Dumnezeu a luat firea noastră umană. Acceptând să-L nască pe Hristos, Fecioara Maria S-a făcut primitoare din partea neamului omenesc a mântuirii pe care ne-a adus-o Întruparea Domnului. 
        Făcându-se vrednică de această nastere datorită curătiei şi smereniei ei ea a fost sfinţită prin sălăsluirea Cuvântului devenind izvor de curătie şi nestricăciune. Ea este sfântă mai presus decât toţi sfintii "mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii", ea este acoperitoarea, apărătoarea, mijlocitoarea şi ajutătoarea credincioşilor. 

Maica Domnului îsi uneste rugăciunile cu ale întregii Biserici

        Maica Domnului este făptura aflată în cea mai intimă comuniune cu Hristos înăltând rugăciunile creştinilor la tronul lui Dumnezeu şi Fiul Său. Ca urmare mirida Maicii Domnului este asezată de-a dreapta agnetului destinat prefacerii în trupul lui Hristos. Scotând această miridă preotul se roagă ca, pentru rugăciunile ei, Dumnezeu să primească jertfa noastră în "jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri". Agnetul neprefăcut este jertfa Bisericii. "De aceea preotul se roagă ca pentru rugăciunile Maicii Domnului să primească Hristos jertfa comunitătii în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, pentru a o preface în jertfa Trupului Său care va include astfel în ea şi jertfa comunitătii" . Maica Domnului îsi uneste astfel rugăciunile ei cu ale întregii Biserici pentru primirea jertfei în "jertfelnicul cel mai presus de ceruri", adică în înăltimea spirituală din fata Tatălui unde a intrat Hristos prin jertfa Sa şi unde rămâne permanent prefăcând în acest trup jertfit şi jertfa de pâine a comunitătii care se apropie şi ea de această supremă înăltare unde se află El în stare de jertfă . 

Sfintii sunt intimii lui Dumnezeu

        În stânga agnetului şi la aceeasi înăltime cu acesta se asează miridele în cinstea celor nouă cete de sfinti arătându-se că şi ei se bucură de slava în care se află Domnul cel răstignit şi înviat, dar nu se află în aceeasi intimitate cu Hristos ca şi Maica Sa. 
        Sfintenia constă în "procesul de transfigurare subiectivă a credinciosului prin participarea nemijlocită la viaţa în Hristos". Sfintenia presupune jertfă interioară, participarea omului la propria lui mântuire prin eliberarea de patimi. Sfintenia este un aspect indispensabil al actului mântuirii şi, de aceea, chemarea la sfintenie este adresată tuturor creştinilor. Sfintii sunt aceia care au înteles această chemare şi în măsura în care si-au luat crucea răstignind în ei omul vechi, plin de patimi, păcate şi necurătie, ei participă şi la slava lui Hristos cel Înviat. 
        "Făcându-se părtasi Patimii lui Hristos prin martiriu, asceză, lacrimi şi practicarea virtutilor evanghelice, sfintii au învins moartea cu El. Ei sunt de acum vii în Dumnezeu pentru că Hristos S-a sălăsluit în ei". Sfintii sunt intimii lui Dumnezeu, mădulare de cinste ale Trupului lui Hristos, Biserica. Pentru noi ei sunt un exemplu, o pildă vie a stării la care suntem meniti să ajungem şi, în acelasi timp, un sprijin în lupta noastră pentru dobândirea sfinteniei. 

Toti sfintii se unesc cu noi în rugăciune la Sfânta Liturghie
 
        La Proscomidie scoatem miride în cinstea sfintilor multumind lui Dumnezeu pentru darurile hărăzite celor ce-i urmează în sfintenie. Se scot miride în cinstea a nouă cete de sfinti, arătând prin aceasta că sfintenia este accesibilă tuturor categoriilor de credincioşi şi, de asemenea, că toţi sfintii se unesc cu noi în rugăciune la Sfânta Liturghie. Potrivit majoritătii Liturghierelor românesti şi slave cele nouă cete de sfintii sunt: Sfântul Ioan Botezătorul, proorocii, apostolii, ierarhii, mucenicii şi mucenitele, cuviosii şi cuvioasele (monahii), doctorii fără de arginti (mari binefăcători), Sfintii Ioachim şi Ana împreună cu sfintii zilei şi cu toţi sfintii şi sfântul autor al Liturghiei (Ioan Gură de Aur sau Vasile cel Mare). În ceea ce priveste sfintii pomeniti nominal în cadrul acestor cete există diferente de la o Biserică locală la alta, potrivit cinstei deosebite de care se bucură anumiti sfinti într-un loc sau altul. 

Problema pomenirii sfintilor îngeri
 
        Principala deosebire constă însă în faptul că Liturghierele grecesti, manuscrise vechi precum şi unele Liturghiere slave prevăd ca prima miridă să se scoată în cinstea Sfintilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor puterilor îngeresti, Sfântul Ioan Botezătorul fiind pomenit la a doua miridă, în ceata proorocilor. Liturghierul românesc din 1937 introduce şi la noi această practică însă în editiile ulterioare se renuntă la ea.
        Problema pomenirii sfintilor îngeri nu este de mică importantă în contextul simbolismului eclesiologic al Proscomidiei. Asezarea miridei îngerilor în stânga agnetului împreună cu celelalte cete de sfinti scoate în evidentă faptul că Biserica este "unirea a tot ce există", "eu-ul rugăciunii tuturor fiintelor constiente: pământeni, îngeri şi sfinti" . Avem astfel pe Sfântul Disc imaginea Bisericii ceresti şi pământesti unită în rugăciune în Hristos.
        Încercarea de a respinge pomenirea îngerilor pe motivul că acestia nu ar fi mădulare ale Bisericii sau că nu s-ar fi împărtăsit de roadele jertfei lui Hristos nu este întemeiată.
        Sfântul Simeon al Tesalonicului justifică această practică arătând că îngerii "au fost slujitori ai misterului întrupării, sunt una cu noi şi o Biserică suntem, ei doresc a se închina în fata Tainelor Bisericii luând şi ei dintr-aceasta o sporire a slavei, ne sunt păzitori şi mijlocitori fată de Dumnezeu" . Părintele D. Stăniloaie sustine de asemenea că este potrivit a fi pomeniti şi sfintii îngeri deoarece "toată Biserica din cer e slăvită în prefacerea euharistică [...]. Într-un fel spiritual toţi cei din ceruri se împărtăsesc şi mai mult de Hristos; prin Sfânta Liturghie se realizează o şi mai mare unire a celor ceresti şi a celor pământesti".
        Având în vedere considerentele de mai sus credem că ar fi oportună revenirea la practica scoaterii primei miride în cinstea îngerilor. 

Unitatea Bisericii ceresti şi a celei pământesti în Hristos
 
        În concluzie putem spune că pomenirea Maicii Domnului şi a sfintilor la Proscomidie scoate în evidentă unitatea Bisericii ceresti şi a celei pământesti în Hristos precum şi faptul că împărtăşirea credincioşilor de El în Euharistie şi în orice Taină, nu se înfăptuieste decât în prezenta rugătoare şi plină de bucurie constientă a întregii Biserici din ceruri.
[Pr. Florin Botezan]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu